Marshfield & Old Lodge Works

Location: Station Road
Sponsor: Communities First Glanymor & Tyisha

Old Lodge Iron & Tin Plate Works blue plaqueIn the first half of the nineteenth century Llanelli was a coal mining and copper smelting town. Dafen and Morfa Tinplate Works opened in 1848 and 1852 respectively, the first hint of where the town's future lay. The next two works to open were quite different - they were wrought iron works, an industry that had died out in the town at the beginning of the century.

The Nevill family, owners of Llanelly Copperworks and most of the local collieries established both these works in the grounds of Glanmor or Field House, which was situated between what is now Nevill Street and Paddock Street. It is hard to believe that the land each side of Station Road was once lawns and orchards!

Old Lodge Works, named after the entrance lodge to Glanmor or Field House, opened in 1854, on the site occupied by Old Lodge Flats, to produce bar iron and wrought iron plates. Much of its output was sold to ichard Nevill's Wern Foundry in Ann Street. In the 1860s and 1870s the works supplied iron to the ship building yard of William Henry Nevill (Richard's brother), located in Cambrian Street. Marshfield Works opened on the opposite side of Station Road in 1863 to produce sheet iron for sale to tinplate works in south Wales and to works in Birmingham. The names Marshfield and Lakefield are reminders of how wet this low-lying pasture land once was.

In 1868 Marshfield Works added a tinplate making department to use some of the iron sheets it produced. Both works experienced problems in the economic depression of the 1870s. Old Lodge Works closed in 1876 and when Marshfield Works changed ownership in 1879 it was renamed the Western Works. Two attempts in the 1880s to reopen Old Lodge Works failed within a short time. Finally, the works was converted into a tinplate works in 1889.

For fifty years, visitors to Llanelli arriving by train travelled up Station Road, flanked by these two tinplate works. Locomotives shunted wagons of steel bars and vans of tinplate across the road and from the pavement a glimpse could be seen of the rolling mills. Visitors knew they had arrived in Tinopolis!

Over seventy old tinplate works across south Wales closed when strip mills and electrolytic tinning arrived in Britain from the USA. Old Lodge Works closed in 1941 after Ebbw Vale opened, and Western Works closed in 1953 when Trostre opened.

The sites of both works were redeveloped for housing in the 1950s and today one would never guess that Station Road was once a centre of the tinplate industry were it not for these commemorative blue plaques.


 Gwaith Marshfield & Old Lodge

Safle: Heol yr Orsaf.
Noddwr : Cymunedau yn Gyntaf Glanymor & Tyisha.

Marshfield Iron & Tin Plate Works blue plaqueYn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg cloddio am lo a mwyndoddi copr oedd prif ddiwydiannau Llanelli. Agorodd Gwaith Tunplat Dafen yn 1848 ac un Morfa yn 1852 yn gosod sylfaen ar gyfer dyfodol y dref. Roedd y ddau waith nesa i agor yn hollol wahanol - gwaith haearn gyr, diwydiant a oedd wedi darfod yn y dref ar ddechrau'r ganrif. Sefydlodd teulu'r Nevill, perchnogion Gwaith Copr Llanelli a'r rhan fwyaf o'r glofeydd lleol, y ddau waith hyn yn nhiroedd Tŷ Glanmor a safai rhwng Stryd Nevill a Stryd y Marchgae. Mae'n anodd credo bod y tir ar bob ochr I Heol yr Orsaf unwaith yn lawntydd a pherllannau.

Agorodd Gwaith Old Lodge, a enwyd ar ôl porthdy Tŷ Glanmor, yn 1854 ar safle presennol fflatiau'r Old Lodge I gynhyrchu haearn bar a phlatiau haearn gyr. Gwerthwyd llawer o'r cynnyrch I Ffwndri Wern Richard Nevill yn Stryd Ann. Yn yr 1860au a'r 1870au, cyflenwodd y gwaith haearn i iard llongau William Henry Nevill (brawd Richard) a leolwyd yn Stryd Cambrian.

Agorodd Gwaith Marshfield ar ochr arall Heol yr Orsaf yn 1863 i gynhyrchu haearn ddalen i'w werthu i weithfeydd tunplat yn Ne Cymru ac i weithfeydd yn Birmingham. Mae'r enwau Marshfield a Lakefield yn ein hatgoffa pa mor wlyb oedd y tiroedd pori hyn.

Yn 1868 ychwanegodd Gwaith Marshfield adran gynhyrchu tunplat er mwyn defnyddio rhai o'i dalennau haearn. Profai'r ddau waith anawsterau yn nirwasgiad economaidd yr 1870au. Caeodd Gwaith Old lodge yn 1876 a phan newidiodd Gwaith Marshfield berchnogaeth yn 1879, newidiodd ei enw hefyd i Waith Western. Methodd dau ymdrech i ail agor Gwaith Old Lodge o fewn amser byr. Yn y diwedd, troswyd y gwaith yn waith tunplat tua 1889.

Am hanner cant o flynyddoedd, teithiai ymwelwyr i Lanelli ar y trên ar hyd Heol yr Orsaf rhwng y ddau waith tunplat hyn. Gwthiai'r locomotif wagenni o fariau dur a faniau o dunplat ar draws yr heol ac o'r pafin, gellir gweld cipolwg o'r melinau troi. Gwyddai ymwelwyr mai yn nhref Tinopolis yr oedden nhw.

Caeodd dros saith deg o hen weithfeydd tunplat ar draws De Cymru pan gyrhaeddodd melinau strip a thunio electrolytig ym Mhrydain o UDA. Caeodd gwaith Old lodge yn 1941 ar ôl i Waith Glyn Ebwy agor, a chaeodd Gwaith Western yn 1953 pan agorodd gwaith Trostre.

Ail ddatblygwyd safle'r ddau waith ar gyfer adeiladu tai yn y 1950au a heddiw fyddai neb yn dyfalu bod Heol yr Orsaf unwaith yn ganolbwynt i'r diwydiant tunplat oni bai am y placiau glas coffaol hyn.

LCH0129


Notes / Nodiadau

'The Industrial and Maritime History of Llanelli and Burry Port 1750 to 2000' by / gan Craig, Jones and Symons p / t 155